Parkujesz? Przeczytaj

nasz regulamin

regulamin strony parkingkrakowska.pl

Korzystając z naszego parkingu, akceptujesz poniższy Regulamin. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 1. Właścicielem „Parkingu Krakowska” (dalej „Parking”), znaku firmowego „Parking Krakowska” oraz strony internetowej www.parkingkrakowska.pl jest TELESTRADA S.A. (dalej „TLS”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 22a (02-284 Warszawa), NIP: 5441014413, REGON: 006229011, KRS: 0000279791.
 2. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z miejsc postojowych na Parkingu, zlokalizowanym przy Alei Krakowskiej 22a w Warszawie.
 3. Decyzja o korzystaniu z usług poprzez portal rezerwacyjny „Parking Krakowska”, jak również za pośrednictwem strony www.parkingkrakowska.pl oznacza automatyczną akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Zawarcie umowy na wynajęcie miejsca parkingowego następuje z chwilą pozostawienia przez użytkownika Parkingu (zwanego dalej „Użytkownikiem”) pojazdu na terenie Parkingu. Czynność ta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 5. Zawierając umowę o świadczenie usług parkingowych Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.
 7. Parking jest parkingiem dozorowanym, płatnym, czynnym 24 h przez  7 dni w tygodniu.
 8. TLS zastrzega prawo do zmiany cen rezerwacji za poszczególne okresy parkowania. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 9. Parking jest własnością prywatną i TLS ma prawo do odmowy świadczenia usługi parkingowej bez wyjaśnienia powodu takiej odmowy.
 10. TLS zastrzega prawo do wprowadzania zmian, dlatego zawsze przed skorzystaniem z usług wymagane jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
§ 2 Sposób realizacji zamówienia
 1. Rezerwacji usługi parkingowej  dokonuje się:
 1. elektronicznie na adres e-mail: p22@parkingkrakowska.pl,
 2. telefonicznie 459 595 595
 3. przez formularz rezerwacji dostępny na stronie www.parkingkrakowska.pl.
 1. Rezerwacja polega na przekazaniu danych Użytkownika oraz samochodu, niezbędnych do realizacji usługi parkingowej. Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest automatycznie pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS..
 2. Cennik dostępny jest na stronie www.parkingkrakowska.pl. oraz na tablicy w biurze obsługi Parkingu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wynajęcie miejsca postojowego wraz z transferem na/z Terminal Lotniska Chopina Warszawa Okęcie (dalej „Lotnisko”).
 3. W momencie wjazdu na teren Parkingu, Użytkownik otrzymuje Kartę Parkingową z danymi Użytkownika i danymi pozostawianego samochodu. Samochód w momencie zakończenia świadczenia usługi parkingowej będzie wydawany Użytkownikowi wyłącznie po okazaniu Karty Parkingowej.
 4. W celu zamówienia transportu z Lotniska należy zadzwonić (nr tel. 459 595 595) po odebraniu bagażu i opuszczeniu Terminala Lotniska. Użytkownik odpowiedzialny za dłuższe, niż maksymalnie 7 minutowe, oczekiwanie kierowcy zostanie obciążony kosztami z nim związanymi. Koszt zgodny z aktualnym cennikiem Strefy Kiss&Fly Lotniska Chopina w Warszawie.
 5. W przypadku braku dokonania opłaty „online” podczas rezerwacji, opłata za pobierana jest w dniu rozpoczęcia  świadczenia usługi parkingowej (dzień wyjazdu Użytkownika na Parking). Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą, TLS akceptuje karty Visa i Mastercard.
 6. Opłata za usługę parkingową naliczana jest w systemie dobowym według cennika ustalonego przez TLS. W przypadku przedłużającego się postoju, w odniesieniu do okresu zamówionego podczas rezerwacji, naliczana jest opłata w wysokości 10 zł za każdą dodatkową rozpoczętą dobę parkowania. Samochód jest wydawany w momencie uiszczenia w biurze Parkingu w/w opłaty. Pozostałe opłaty wyszczególnione są w cenniku zamieszczonym za stronie.
§ 3 Reklamacje
 1. TLS nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pozostawionego na czas postoju pojazdu (rozładowany akumulator lub inna awaria). Reklamacje dotyczące niewykonania, nieprawidłowego wykonania usługi parkingowej lub uszkodzenia pojazdu na terenie Parkingu muszą być zgłoszone obsłudze Parkingu, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej przed opuszczeniem Parkingu w dniu wyjazdu.
§ 4 Ochrona danych osobowych
 1. TLS zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkownika w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych danych, w szczególności Danych Osobowych.
 2. Dane Osobowe to dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.
 3. Stronę  internetową www.parkingkrakowska.pl można przeglądać bez podawania Danych Osobowych.
 4. Przekazane Dane Osobowe, wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji usług parkingowych na rzecz Użytkownika.
 5. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, "każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą".
 6. W celu realizowania płatności internetowych dane Użytkownika będą udostępniane PayU SA, DialCom24 Sp. Z o.o. (Przelewy24), która jest również Administratorem Danych Osobowych.
 
§ 5 Cookies
 1. Serwis internetowy Parkingu www.parkingkrakowska.pl, korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji. "Cookie" to niewielki plik tekstowy, służący na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą "cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie" można też wybrać opcję blokowania "cookies".
  Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia TLS dokonywanie poprawek i ulepszeń na stronie www, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.
 
§ 6 Zasady prywatności dotyczące dzieci
 1. Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym TLS nie  zbiera Danych Osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

§ 7 Wyrażenie zgody
 1. Korzystanie z serwisu internetowego www.parkingkrakowska.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej. Pytania o inne aspekty prywatności związane z Użytkowaniem www.parkingkrakowska.pl, należy kierować na adres e-mail: p22@parkingkrakowska.pl
 
§ 8 Formy płatności
 1. Płatność za usługi parkingowe dokonywana jest podczas rezerwacji online poprzez system płatności internetowych PayU S.A lub  Przelewy24 oraz  gotówką lub kartą płatniczą w dniu wjazdu na parking. Opłata parkingowa liczona jest za każdy kolejny dzień kalendarzowy postoju pojazdu. Opłata za niewykorzystaną usługę parkingową, w tym korzystanie z Parkingu przez okres krótszy od zarezerwowanego, nie podlega zwrotowi. TLS  odpowiada za wszystkie transakcje wykonane kartami płatniczymi na stronie www.parkingkrakowska.pl.
 2. Reklamacje dotyczące płatności on-line należy kierować na adres TELESTRADA S.A., Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa
 3. W przypadku braku otrzymania elektronicznego lub przez SMS potwierdzenia rezerwacji przez TLS, Użytkownik zobowiązany jest  do skontaktowanie się z  biurem obsługi Parkingu na numer telefonu 495 595 595,  w celu potwierdzenia poprawności złożonej rezerwacji.
§ 9 Faktury
 1. Do każdej potwierdzonej i opłaconej rezerwacji wystawiana jest Faktura VAT za usługę parkingową, którą w formie elektronicznej wysyłana jest na wskazany w rezerwacji adres e-mail lub przekazywana w formie papierowej w dniu rozpoczęcia korzystania z usługi parkingowej.
 
§ 10 Okres wypowiedzenia
 1. Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 24 godzin przed zarezerwowaną datą przyjazdu na parking
 2. Anulowanie rezerwacji na wniosek Użytkownika musi być skierowane drogą elektroniczną na adres e-mail p22@parkingkrakowska.pl
 3. Wpłaconą zaliczka zwracana jest na wskazany we wniosku o anulowanie rezerwacji numer rachunku bankowego.
§ 11 Obowiązki kierującego pojazdem przed wjazdem i po wjeździe na Parking
 1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 2. Kierowcy pojazdów korzystający z Parkingu zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
 3. Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na Parkingu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów z przyczepami.
 5. Pojazd po ustawieniu na miejscu postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych (jeśli Użytkownik opuszcza samochód).
 6. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Użytkownik Parkingu, także w stosunku do osób trzecich.
 7. Za przedmioty pozostawione w pojeździe całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik Parkingu.
 8. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszystkie zamki tak aby dostęp do wnętrza był niemożliwy oraz włączone/uruchomione/uzbrojone wszystkie zabezpieczenia.
 9. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie Parkingu ponosi Użytkownik Parkingu. Zabrania się wykonywania rozruchu pojazdu za pomocą holowania.
 10. Bezwzględnie zakazane jest używanie ognia otwartego na terenie całego parkingu i palenie wyrobów tytoniowych.
 11. Za brak Karty Parkingowej naliczana jest opłata w wysokości 100 zł.
 12. Jeśli Użytkownik Parkingu wyrządzi jakąkolwiek szkodę (obicie drzwiami, otarcie, wgniecenie itp.) w innym zaparkowanym samochodzie, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Parkingu.